Privacy Reglement


Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Activiteitencentrum Hout-
Blerick verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de accommodatie
Persoonsgegevens van gebruikers van de accommodatie worden door Stichting Activiteitencentrum
Hout-Blerick verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de huurovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De huurovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick (Zalzershaof)
Zalzerskampweg 64
5926 PL
Hout-Blerick
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.